Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy spolku

S T A N O V Y

Spolek Žluticko

 

 

Článek I.

Název, sídlo a působnost spolku

 

 1. Název spolku je: „Spolek Žluticko“ (dále jen spolek)

 2. Sídlo spolku: Žlutice, Pod Strání 500

 3. Působnost spolku: Karlovarský kraj, spolek se nečlení na organizační jednotky – celý spolek je místně příslušnou organizační jednotkou

 

Článek II.

Hlavní cíle a činnost spolku

 

 1. snaha o zlepšení kulturního vyžití především dětí a mládaže

 2. pořádání kulturních akcí

 3. zajišťování finančních prostředků na pořádání akcí

 

Článek III.

Orgány spolku

 

 1. Členská schůze

 2. Předseda spolku

 

Článek IV.

Členství ve spolku

 

 1. členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let, která podá přihlášku ke členství

 2. přihlášku nového člena schvaluje Členská schůze, pro přijetí člena je potřeba souhlas 2/3 členů spolku

 3. práva a povinnosti člena

 • člen má právo účastnit se činnosti spolku, účastnit se členské schůze, volit orgány spolku a být do nich volen, předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku, podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku

 • člen má povinnost dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíly spolku

 1. zánik členství

 • podáním písemné žádosti člena o vystoupení ze spolku

 • rozhodnutím Členské schůze o vyloučení člena

 • úmrtím člena spolku

 • zánikem spolku

 

Článek V.

Členská schůze

 

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku, schází se alespoň jednou ročně

 2. Členskou schůzi svolává Předseda spolku. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů spolku. Nesejde-li se usnášeníschopná Členská schůze, svolá Předseda spolku ve lhůtě do jednoho měsíce náhradní Členskou schůzi, která je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů spolku.

 3. Členskou schůzi svolá Předseda spolku také, požádá-li o to alespoň polovina členů spolku a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější

 4. Členská schůze

 • schvaluje stanovy spolku, jejich změny, rozhoduje o zániku spolku, pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba souhlas 2/3 členů spolku

 • volí Předsedu spolku

 • schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti a hospodaření spolku

 • přijímá nové členy, pro přijetí je potřeba souhlas 2/3 členů spolku

 • určuje formy a konkretizaci činnosti spolku na další období

 

Článek VI.

Předseda spolku, jednání jménem spolku

 

 1. Předseda spolku řídí spolek v období mezi Členskými schůzemi, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů při hlasování Členské schůze

 2. Předseda spolku je statutárním orgánem

 3. Předseda spolku

 • Připravuje zprávu o činnosti spolku

 • připravuje rozpočet na další období

 • připravuje návrh případných změn stanov

 • projednává na nejbližší schůzi věc, o kterou požádal člen spolku

 • jedná jménem spolku, má podpisové oprávnění a právo používat razítko spolku

 • může písemně pověřit člena spolku jednáním jménem spolku

 • vede seznam členů spolku

 

Článek VII.

Zásady hospodaření

 

 1. spolek je neziskovou organizací

 2. případné příjmy budou tvořit

 • dary, dotace, granty, příspěvky fyzických či právnických osob

 • vstupné z pořádaných akcí

 1. Příjmy budou použity na činnost spolku. Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.

 2. výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem spolku

 

Článek VIII.

Seznam členů

 

 1. Spolek vede seznam členů, ve kterém se u každého člena uvádějí následující údaje: Jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, telefon a emailová adresa (pokud člen vlastní)

 2. Zápis a výmaz provádí předseda spolku ve lhůtě do 30 dnů od vzniku nebo zániku členství

 3. seznam členů je neveřejný a je uložen v sídle spolku, Předseda spolku vydá výpis ze seznamu členů, požádá-li o to člen spolku, ve lhůtě do 15 dnů od podání žádosti

 

Článek IX.

Zánik spolku

 

 1. Spolek zanikne dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem z rozhodnutí Členské schůze, rozhodnutím Krajského (rejstříkového) soudu

 2. při zániku spolku rozhodne poslední Členská schůze o majetkovém vypořádání

 

Článek X.

Závěrečná ustanovení

 

 1. Tyto stanovy nabývají platnosti dnem schválení Členskou schůzí

 

Ve Žluticích dne 25.6.2018